12/12/2015

#252


HAIR:MINA - Anais - Ombres
DRESS:~kokorotayor~hijirii  NEW @CREATORS COLLECTION BOX

Furniture:  ALL NEW @CREATORS COLLECTION BOX
1 [[RH]] -Kuruwa- ZASHIKIROU [RARE]
20 [[RH]] -Kuruwa- Bed side Light (Red)
5 [[RH]]  -Kuruwa- Kiseru set (Black)
14 [[RH]] -Kuruwa- Mirror
26 [[RH]]  -Kuruwa- Rug (Gara)
[[RH]] - Kuruwa- FUTON 1

16 [[RH]] -Kuruwa- Decoration -Tama-
17 [[RH]] -Kuruwa- Decoration -Crane-  (Gara)
9 [[RH]]  -Kuruwa- Kimono ruck B
10 [[RH]] -Kuruwa-  Candle (Short)

18 [[RH]] -Kuruwa- Decoration -Crane- (Red and White)
8 [[RH]]  -Kuruwa- Kimono Ruck A
6 [[RH]]  -Kuruwa- Shelf (Black)
19 [[RH]] -Kuruwa- Bed side Light (Black)
21 [[RH]] -Kuruwa- Armrest A
30 [[RH]] -Kuruwa- ZABUTON (chrysanthemum)
15 [[RH]] -Kuruwa- Hibachi
27 [[RH]] -Kuruwa- FUMIZUKUE 2copycat dexing

No comments:

Post a Comment